Проект “Млад проектен ръководител в трансграничния регион” ROBG-146 с Код № 16.4.2.003 e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България

 Днес всеки говори за управление на проекти. Множество организации използват проектния мениджмънт поради неговите изключителни предимства. Според последните статистически данни това е една бързо развиваща се професия и нейното търсене ще продължи да се увеличава и в бъдеще.

България и Румъния като страни-партньори натрупаха значителен опит в трансграничните програми, а управлението на проекти, финансирани с европейски фондове се превърна в едно от най-популярните поприща.

Насърчаването на ефективността на образованието и обучението е от решаващо значение в контекста на предизвикателствата, породени от глобализацията, демографските промени и бързото технологично развитие. Пазарът на труда от трансграничния регион се характеризира с липса на квалификация на трудещите се, а образователната система не е свързана с адекватните нужди на бизнеса. Липсата на добре обучен средно квалифициран човешки ресурс е основното предизвикателство и в двете държави. Един трансграничен проект не би могъл да реши тези проблеми, но би могъл да предприеме действия в тази област, за да се преодолеят подобни несъответствия. Младите хора са следващото поколение работещи и е наш дълг да ги подготвим, за да се справят с реалността и изискванията на пазара на труда.

Водени от желанието си да развият умения и знания у младите хора в разработването и управлението на проекти, 3 организации обединиха усилия и изготвиха съвместно проектно предложение по Програма Интеррег V A Румъния-България. Проектът “Млад проектен ръководител в трансграничния регион“ стартира в края на лятото тази година.

Водещ партньор по проекта е Асоциацията за инициатива и подкрепа в Югоизточна Румъния – AISSER, а българските партньори са две организации с богат опит по проекти – Сдружение „Алтернатива за Дунав“ и Сдружение „Евроинтегра“.

Целта на проекта е подкрепа за младежката заетост в трансграничния регион чрез насърчаване на мобилността и професионалното обучение на младите хора, както и изграждането на капацитет в областта на управлението на проекти. Инициативата ще предостави уникалната възможност на 375 ученици от горните класове на средните училища от България и Румъния да придобият професионални умения и междукултурни компетенции чрез общо 15 обучения, организирани в административните области Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич от България и Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Калъраш и Костанца от Румъния.

В рамките на проекта ще бъде изградена и уеб-базирана платформа, която ще даде на младите хора информация за институциите и организациите от допустимия регион, провеждащи стажове.

logo-interreg_bg_resize

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз

http://www.interregrobg.eu

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit