Агро-туризъм бизнес академия

„Агро-туризъм бизнес академия – система за подкрепа на МСП“, акроним „Агро-бизнес академия“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020, общата му стойност е 503,838.25 евро. Стартира проект „Агро – бизнес академия“, чрез който ще бъде разработена нова бизнес ниша в трансграничния регион на Гърция и България. Насочен към общите предизвикателства, проектът развива иновативен…

Млад проектен ръкoводител в трансграничния регион

„Млад проектен ръкoводител в трансграничния регион“, проектът е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 -2020.  Общата му стойност e 656 665.01 евро. С радост Ви обявяваме стартирането на проект „Млад проектен ръкoводител в трансграничния регион“, който се осъществава с безвъзмездната финансова подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2014 -2020 г. Целта…

Колективно обучение

„Колективно обучение“, проектът е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 -2020.  Общата му стойност е 1 383 306,04 евро.   Естественото продължение на един от успешните проекти на Сдружение „Евроинтегра“, а именно “ЕКО Образование за здравословна околна среда“ е неговият наследник „Колективно обучение“. Проектът е отговор на изследванията, разработени от представителите…

ЕКО образование за здравословна околна среда

„ЕКО Образование за здравословна околна среда”, проектът е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013. Общата му стойност е 1 321 267.68 евро. Настоящият проект има за цел да образова деца от 7 до 11 клас по въпросите, свързани с околната среда. Основната му цел е да повиши тяхната осведоменост относно…

Модно шоу на 19-ти век

„Модно шоу на 19-ти век“, проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие. Общата му стойност е 249 940.75 евро. Този проект ни даде възможност да популяризираме културното наследство в трансграничния регион като създадем един приятелски мост между младите хора в България…

Обмен на опит и добри практики във винопроизводството

„Обмен на опит и добри практики във винопроизводството – принос за по-добро трансгранично икономическо развитие“, е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г. Общата стойност на проекта е 99 945.73 евро. Основната идея на проекта беше да изгради високо кономическо развитие в българо-македонския трансграничен регион чрез повишаване качеството и популяризиране на трансграничната винена…

Повече търговски взаимоотношения – по-добро икономическо развитие в Трансграничния регион

„Повече търговски взаимоотношения – по-добро икономическо развитие в Трансграничния регион”, проектът е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България- Турция 2007-2013. Общата му стойност е 124 594.93 евро. В основата на проекта бeше заложено да се създадат нови и да се заздравят вече съществуващи търговски взаимоотношения между производители и търговци на храни и вино от…

Дунавски винарски дестинации

“Дунавски винарски дестинации”, проектът е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 883 722.18 евро. Проектът постави начало за развитие на винен туризъм. Той осигури нови възможности за развитие на туристическата индустрия, винопроизводителите, лозарите, туроператорите, търговците на…

ИКТ – движеща сила за промяна в образованието

„ИКТ – движеща сила за промяна в образованието“, проектът е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 1 458 808.80 евро. Проектът следва световните тенденции в областта на образованието, които изискват модернизиране на методите на преподаване в училищата в…

По-добро качество на храната – сила за изграждане на здравно и социално благополучие

”По-добро качество на храната – сила за изграждане на здравно и социално благополучие“, проектът е съфинансиран по Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013“ – приоритетната ос 1. – „Качество на живот“. Общият бюджет на проекта е в размер на 1 305 948 евро. В изпълнение на този проект, Агенцията…