Обявление за тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: „Сравнително проучване на конкретни практически аспекти на класовете за консултиране и ориентиране (часовете на класа)“

Сдружение Евроинтегра обявява тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: Сравнително проучване на конкретни практически аспекти на класовете за консултиране и ориентиране (часовете на класа) по проект  „Колективно образование“, e-MS CODE ROBG-188 и код на проекта 16.5.2.003; финансиран по програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България. Срок за подаване на офертите: 10. 04. 2018 г .…