На 18.02.2014 г. в град Благоевград се проведе закриваща пресконференция и закриваща конференция по проект „По-добро качество на храната – сила за изграждане на здравно и социално благополучие”, съфинансиран по Програмата за Европейско териториално сътрудничество ”Гърция – България 2007 – 2013”. Проектът е с обхват област Централна Македония за Република Гърция и област Благоевград за Република България и е с бюджет 1 305 948 евро. Партньори по проекта са: Агенция по храните на Република Гърция, подразделение – Централна Македония, Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград и Сдружение „Евроинтегра – София“.
На събитието гости бяха проф. Пламен Моллов, изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните и г-жа Ефтимия Теологиду, ръководител на бизнес отдел по контрол на храните, Агенция по храните на Република Гърция, подразделение Централна Македония.
Събитието беше открито от д-р Михаил Бащавелов, директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград и г-жа Десислава Дончева, председател на Сдружение „Евроинтегра” като партньори по проекта. Те поясниха, че чрез проекта се създаде нов модел за трансгранично сътрудничество между частния, неправителствения и публичния сектор, който ще допринесе за повишаване на общото социално и здравно благополучие.
На закриващата пресконференция бяха представени резултатите по проекта, а именно:

• Разработена система за качествено управление, включително софтуер и информационно-комуникационни технологии за оптимизиране на административния капацитет. Разработената интегрирана система за документооборот, която е основна дейност на настоящия проект, цели оптимизиране работата на администрацията и подпомагане бизнес-операторите с храни в трансграничния регион. Това ще доведе до намаляване времето, за което те получават лицензи, сертификати, удостоверения за регистрация и ефективен контрол;
• Съвместна информационна платформа, която предоставя електронни услуги за бенефициентите на ОДБХ – Благоевград и е разработена на три езика – гръцки, български и английски: http://bfsa-blagoevgrad.bfsa.bg/BG;
• Обучения на гръцки и български инспектори, относно уеднаквяване на процедурите по прилагане на европейската стратегия „От фермата до масата“. Обучените служители са общо 120 от двете агенции;
• Закупени 3 автомобила за извършване на общо 270 съвместни проверки от специалистите на агенциите от двете страни на границата;
• Закупени 40 компютри;
• Ремонт и модернизация на 2 лабораторни сгради, в които е инсталирано ново лабораторно оборудване в помощ на служителите от ОДБХ – Благоевград и бенефициентите;
• 4 еднодневни семинари, предназначени за неправителствените организации и жителите на трансграничния регион. Бяха обучени над 200 човека;
• Уеб-сайт на проекта: www.efoodsafety.eu. Сайтът е в триезична форма и предлага пълна информация, относно безопасност на храните и съвети за подобряване хранителния режим на всички потребители;
• Изработени и отпечатани „Наръчник за използване на електронни услуги към ОДБХ – Благоевград” и информационна брошура на тема „Съвместимост на националното и европейското законодателство свързано с качеството на храната”, която включва интегриран модел: «От фермата до вилицата».

По време на събитието беше проведена конференция на тема: „Иновации за използване на електронни услуги, в помощ на потребители и служители в ОДБХ – Благоевград, като официално беше представена и разработената електронна платформа. Конференцията продължи с темата: „Предложения за промени в законодателството”.

Чрез проекта се създаде нов модел за трансгранично сътрудничество между частния, неправителствения и публичния сектор, който ще допринесе за повишаване на общото социално и здравно благополучие. Изграждането на съвместната информационна платформа ще подобри качеството на живот в трансграничния регион чрез осъвременяване на административното обслужване на бизнеса от страна на гръцката и българска агенция по безопасност на храните.

Източник

About the author