Сдружението развива успешни проекти и работи с доказани експерти в следните области:

 

Образование:

 • Изравняване нивото на образование между градските и селските райони на местно, национално и международно ниво.
 • Въведохме  употребата на информационни технологии в процеса на обучение, преподаване и управление на образователния процес.
 • Изградихме и продължаваме да създаваме международни пратньорства в образователната сфера – между училища, образователни институции и местните власти; между ученици, учители и родители, медии и социални партньори.
 • Оборудваме високотехнолгични класни стаи и създаваме мрежи за обучение.
 • За повече информация, моля погледнете:

http://www.ictdaskalo.eu/index.php/bg/;

http://cbc19century.eu/;

 

 Бизнес и земеделие:

 • Подпомагаме земеделски производители при разработване и управление на проекти.
 • За сектор лозарство и винарство подготовяме документи за кандидастване, управляваме изпълнението и отчитане на проектите.
 • Създадохме винен туристически продукт със съответните винени маршрути.
 • Развиваме и подкрепяме хранително-вкусовата промишленост, като подпомагаме обмяната на опит и добри практики.
 • За повече информация, моля погледнете:

http://danubewinery.com/index.php/bg/

http://www.efoodsafety.eu/

http://www.cbcfdf.eu/

http://www.cbcwine.eu/

 

Изграждане на експертни партньорски мрежи:

 • Държавни и местни органи, сътрудничество с неправителствения сектор, развитие на публично-частни партньорства.
 • Винаги сме в подкрепа на усъвършенстване на административния капацитет.
 • Насърчаваме социалния диалог между органите и уязвимите групи.
 • За повече информация, моля погледнете:

http://www.efoodsafety.eu/

http://www.cbcfdf.eu/

http://www.cbcwine.eu/

 

 Техническа помощ:

 • Разработваме на проектни предложения.
 • Финансово и техническо управление на проекти.
 • Персонално консултиране.
 • Организиране и провеждане на обучения.