По-добро качество на храната – сила за изграждане на здравно и социално благополучие“, проектът е съфинансиран по Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013“ – приоритетната ос 1. – „Качество на живот“. Общият бюджет на проекта е в размер на 1 305 948 евро.

В изпълнение на този проект, Агенцията по безопасност на храните на Република Гърция, Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ – Благоевград и Сдружение „Евроинтегра”, разработиха съвместен проект „По-добро качество на храната – сила за изграждане на здравно и социално благополучие“, съфинансиран от Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013“ – Приоритетната ос 1. – „Качество на живот“. Проектът имаше за цел да увеличи контрола по безопасността на храните в трансграничния регион Гърция – България, което съответно да намали рисковете за здравето на хората. Проблемите, свързани с осигуряването на пълноценна и здравословна храна в световен мащаб, намаляването на хранителните дефицити, на заболеваемостта и смъртността от редица болести, могат да бъдат решени най-ефективно чрез прилагането на единна общоевропейска политика за безопасност и качество на храните. Общите усилия, които положиха партньорите от България и Гърция бяха да подобрят процеса на производство на храни в трансграничния регион и повишаване на качеството до крайния потребител. Проектът беще реализиарн под мотото „Безопасност на храните от фермата до масата“.

За повече информация: http://www.efoodsafety.eu/