„ЕКО Образование за здравословна околна среда, проектът е съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013. Общата му стойност е 1 321 267.68 евро.

Настоящият проект има за цел да образова деца от 7 до 11 клас по въпросите, свързани с околната среда. Основната му цел е да повиши тяхната осведоменост относно екологичните проблеми в трансграничния регион Румъния – България. Това разбира се ще бъде постигнато чрез интегриране на информационно-комуникационни технологии в 4 /четири/ училища в двете държави. За целта ще се оборудват кабинети с необходимата техника, която ще подпомогне основната идея на проекта, която е внедряване на уеб-портал, представляващ виртуална платформа за споделяне на новини и електронни курсове. По този проект ще се разработи и внедри платформа за електронно обучение. Тя ще съдържа компилирана информация, която да бъде използвана от учениците с желание за съпричастност към опазването на околната среда в своя регион. Учениците ще имат възможност да се запознаят с 12 дигитални помагала и теста, каито сами ще могат да надграждат.