„Агро-туризъм бизнес академия – система за подкрепа на МСП“, акроним „Агро-бизнес академия“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020, общата му стойност е 503,838.25 евро.

Стартира проект „Агро – бизнес академия“, чрез който ще бъде разработена нова бизнес ниша в трансграничния регион на Гърция и България.

Насочен към общите предизвикателства, проектът развива иновативен подход, основан на международните постижения и бизнес тенденции за осигуряване на система за подкрепа на МСП. Бизнес академията за агротуризъм ще разработи и осигури професионални уроци и видео обучения за предприемачи и служители; две експериментални полета ще осигурят посадъчен материал на земеделските производители; мобилно приложение за алтернативен туризъм, като ново решение, ще картографира целевите предприемачи, ще разшири възможността за пазарна реализация на регионални продукти и услуги и ще стимулира алтернативните туристически посещения; Уеб порталът ще предоставя дигитализирани материали и научно ноу-хау за улесняване на бизнес административните усилия на МСП.

Планираните инициативи допринасят положително за повишаване на конкурентоспособността на местните и международни пазари чрез представяне на изключителни продукти – био вина от местни сортове, био-агро-винени туристически продукти и други. Специалните сортове, които ще бъдат разгледани по време на събития и обучения имат своя собствена история и тероар. Именно тези сортове предлагат ексклузивност на вкусове и аромати, които привличат вниманието на потребителите на първокласни стоки. По този начин, чрез разработване на нишов пазар в трансграничната територия ще бъдат представени уникални биологични продукти, част от био-агро туристическия сектор. Изборът на нишов и уникален продукт води до изключително добро бизнес развитие.

Участниците в проекта ще получат възможност да се запознаят и да навлязат в нови пазари, да разширят производството си и да увеличат производствения капацитет.

Проектът влияе положително върху селскостопанския сектор и свързания с него бизнес, особено в сектора на лозарството, както и свързания с него агротуризъм. Още повече, че чрез изпълнението му се развива иновативен подход, базиран на международните постижения и бизнес тенденциите за предоставяне на система за подкрепа на МСП. Бизнес академията за агротуризъм ще разработва и предоставя професионални уроци и видео обучения за предприемачи и служители; две опитни полета ще осигурят разсад на земеделските производители; мобилното приложение, като ново решение, ще картографира целевите предприемачи, ще разшири възможността за пазарна реализация на регионални продукти и услуги и ще засили алтернативните туристически посещения; Уеб порталът ще предоставя дигитализирани материали и научно ноу-хау за улесняване на бизнес административните усилия на МСП. Академията ще продължи да предоставя консултации и обучения след края на проекта.

Проектът използва най-новата технология -VR (виртуална реалност) по отношение на разработката на приложения и уеб портала, повишавайки по този начин максималната ефективност на предоставяните описани услуги.

Някои от бизнес ползите ще бъдат:

  • Повишаване на конкурентоспособността на местния и международния пазар чрез представяне на изключителни продукти от изключителни сортове, които имат своя собствена история и тероар.
  • Диверсификация на продуктите и услугите на предприемачите, което ще засили тяхната конкурентоспособност
  • Добавяне на допълнителна икономическа стойност по отношение на придобиване на ноу-хау, знания и нови практики в производството на вино и винения туризъм.
  • Добавяне на допълнителна икономическа стойност към земята и увеличаване на нейната цена.
  • Възможности за био-винен туризъм.
  • Развитие на нова бизнес ниша – био и агро туризъм, био винен туризъм.
  • Повишени умения и знания за човешкия капитал в HORECA и туристическия бизнес

Целева група на проекта: лозарски стопани и производители на вино; земеделски производители, собственици и персонал на ХОРЕКА сектора, туристически сектор и т.н. от двете страни на транс граничния регион.

Проектът ще даде приоритети на млади предприемачи и/или жени предприемачи от региона на ТГС при формиране целевите групи.

Специално внимание ще бъде обърнато на географските райони с липса на структури за подкрепа на бизнеса и малцинствено население в допустимата област България и Гърция.

Проектът Agro Business Academy е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални средства на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg VA „Гърция-България 2014-2020“. Съдържанието на този материал е изцяло отговорност на Асоциация Евроинтегра и по никакъв начин не може да се счита, че отразява гледните точки на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.