• Изравняване нивото на образование между градските и селските райони на местно, национално и международно ниво.
  • Въведохме  употребата на информационни технологии в процеса на обучение, преподаване и управление на образователния процес.
  • Изградихме и продължаваме да създаваме международни пратньорства в образователната сфера – между училища, образователни институции и местните власти; между ученици, учители и родители, медии и социални партньори.
  • Оборудваме високотехнолгични класни стаи и създаваме мрежи за обучение.
  • За повече информация, моля погледнете:

http://www.ictdaskalo.eu/index.php/bg/;

http://cbc19century.eu/;