• Държавни и местни органи
  • Сътрудничество с неправителствения сектор
  • Развитие на публично-частни партньорства
  • Подкрепа за административния капацитет
  • Насърчаване на социален диалог между органите и уязвимите групи